Slovensko-turkménska spoločnosť

Podporte STS 2 % z dane - IČO: 424 00 252, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno: Slovensko-turkménska spoločnosť, o.z., Sídlo: Ulica: Sládkovičova 10, PSČ: Obec: 921 01 Piešťany

21.08.2014 sa Prípravný výbor rozhodol v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov podať žiadosť o registráciu Slovensko-turkménskej spoločnosti na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Žiadosť prijala Sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, ktorý upovedomil Prípravný  výbor dňa 27.08.2014 podľa § 7 ods. 3 citovaného zákona o začatí konania o registrácii občianskeho združenia s názvom Slovensko-turkménska spoločnosť. Dňa 28.08.2014 vydala schválením Stanov spoločnosti rozhodnutie o schválení  občianskeho zduženia. Týmto dňom vzniká Slovensko-turkménska spoločnosť (STS).

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal dňa 13.10.2014 na základe žiadosti Prípravného výboru potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) 42400252. 

Úlohou Spoločnosti je presadzovanie slovensko-turkménskych obchodných, priemyselných a hospodárskych záujmov a najmä podpora, plánovanie a uľahčovanie obchodných a hospodárskych vzťahov medzi spoločnosťami so sídlom v Slovenskej republike a Turkménsku.
Spoločnosť podporuje vzťahy Slovenskej republiky a Turkménska v oblasti kultúry a športu. Pre naplnenie tohto cieľa udržiava Spoločnosť priebežne vzťahy so slovenskými a turkménskymi podnikmi, ako aj úradmi, hospodárskymi združeniami a inými inštitúciami a tiež  s osobnosťami z oboch krajín.

Spoločnosť poskytuje informácie o slovensko-turkménskych hospodárskych vzťahoch a tiež o oblastiach, ktoré s nimi súvisia. Spoločnosť sa  zdržuje akýchkoľvek politických a náboženských aktivít. 

Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku znie: Slovensko-turkménska spoločnosť, skrátená forma STS, v ruskom jazyku  Словацко-Туркменское общество, skrátená forma CTO, ďalej len „Spoločnosť“. 

Spoločnosť je občianske združenie, ktoré bolo založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).  

Sídlo Spoločnosti je: Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, Slovenská republika. Spoločnosť môže zriadiť ďalšie obchodné miesta a vykonávať svoju činnosť v zahraničí.

Jazyky používané v rámci Spoločnosti sú slovenčina a ruština.

Orgány spoločnosti:

Výkonný výbor

Predseda:
Juraj FRKO

Členovia:
Viliam ŠVEC
Viktor SOKOLOV

Vedúci sekretariátu:
Juraj HROMADA

Ekonóm:
Viliam ŠVEC st

Revízna komisia

Predseda RK:
Vladimír DOBRYNIN

Členovia:
Viliam ŠVEC st.
Roman DAŇO

Register členov: 

Eigilik TKM stavebníctvo
Fobos advertising SVK reklama
Fobos consulting SVK ekonomický consulting, outsorcing účtovníctva
Fobos security SVK strážna služba
Fobos SWM energy SVK výroba biometánu
Fobos trading SVK obchod
Fobos Inter Stroy RUS stavebníctvo
Fobos intertrust RUS ekonomický consulting, outsorcing účtovníctva
Jeff design SVK reklama
Nurana ay TKM tour operátor
ProGolf Media SVK reklama
Remavia SVK obchod
Slovmedprom RUS obchod
Stroycertconsult RUS expertíza stavebných projektov
Zväz cyklistiky TKM cyklistická federácia

PARTNERI:

Bieloruská obchodná a priemyselná komora pobočka MOGILEV

MOGILEVLIFTMAŠ